Čo je správa registratúry WISPI?

Správa registratúry WISPI bola vytvorená ako ucelený informačný systém, ktorý rieši problematiku priebehu spracovania dokumentov na podateľni, výpravni, organizačných jednotkách i spisovni vo Vašej organizácii.

Správa registratúry WISPI pokrýva všetky činnosti spojené s evidenciou došlých aj vlastných dokumentov, s prideľovaním rokovacích čísel, odovzdávaním dokumentov medzi jednotlivými útvarmi a zamestnancami, vytváraním spisov, ich spracovaním a následne aj skartovaním alebo ukladaním do archívu.

Správa registratúry WISPI má jednotné užívateľské rozhranie založené na trojvrstvovej architektúre a umožňuje napojenie iných aplikácií pomocou definovaného rozhrania. Pri tvorbe bol kladený dôraz na jednoduchosť a intuitívnosť ovládania cez štandardné webové prehliadače, čím sa minimalizujú požiadavky na náročnosť školenia užívateľov.

Z čoho sa skladá?

WISPI SSL – základný modul spisovej služby pre evidenciu, obeh, vybavovanie dokumentov a spisov.

WISPI DS – modul pre prijímanie, odosielanie a ukladanie dátových správ z ISDS.

WISPI ePodateľňa – modul pre prijímanie a odosielanie dokumentov pomocou centrálnej emailovej adresy.

WISPI eSpisovňa – modul pre správu elektronických i fyzických spisov, ich uloženie, skartáciu, archiváciu v centrálnej i príručnej spisovni.

WISPI je možné prepojiť s elektronickými úložiskami od našich preverených partnerov, ktorí garantujú čitateľnosť, vierohodnosť, verifikáciu podľa eIDAS a neporušiteľnosť elektronických dokumentov po celú dobu ich uloženia.

WISPI umožňuje integráciu pripojenie frankovacieho stroja, prácu so šablónami v MS Office, zverejňovanie zmlúv v registri, evidenciu požiadaviek GDPR, a integráciu s ostatnými agendovými systémami, ktoré požadujete.

Špecializované moduly WISPI

V prípade, že nepotrebujete riešiť celú spisovú službu je možné samostatne implementovať moduly pre riešenie problematiky správy a ukladania dokumentov, spisov, úložných jednotiek vo vašej centrálnej spisovni.

WISPI Centrálna spisovňa – samostatný modul umožňujúci správ spisov a písomností v centrálnej spisovni. Riešenie je doplnené o funkcionalitu potrebnú na priame vkladanie záznamov v spisovni s možnosťou napojenia na iné spisové služby, digitalizačné linky alebo špecializované agendy.

WISPI Spisovňa zdravotnej dokumentácie – je úzko špecializovaný systém vytvorený pre potreby zdravotníckych zariadení z hľadiska evidencie lôžkových chorobopisov a ambulantných kariet, prípadne ďalších typov zdravotníckej dokumentácie. Je možné ho prevádzkovať samostatne alebo ako integrálnu súčasť celého informačného systému zdravotníckeho zariadenia.

Chcete vedieť viac?

Pozrite sa na naše referencie a kontaktujte nás!